Följ Helsingborgs stad

​Helsingborgshem stärker stadens resultat i 2018 års bokslut

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2019 13:53 CET

Helsingborgs stad redovisar ett resultat för 2018 på 470 mnkr. Stadens budget för 2018 uppgick till 154 miljoner. Det höga resultatutfallet beror på en värdeöverföring från Helsingborgshem till staden på 374 mnkr. 

Stadens ekonomidirektör, Ulf Krabisch, framhåller att stadens budget för 2018 uppgick till 154 miljoner samt att resultatet för 2018 utan värdeöverföringen från Helsingborgshem uppgår till 97 miljoner. Tidigareläggning av framtida räntekostnader samt lägre skatteintäkter är huvudförklaringen till avvikelsen mot budget. Utfallet hos stadens nämnder ligger överlag nära tilldelat utrymme. Ur balanskravssynpunkt redovisar staden ett utfall på 380 miljoner, som väl infriar lagstiftningens krav på en god ekonomisk hushållning.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, lyfter fram det goda samspelet inom koncernen som resulterat i att investeringar i vård- och omsorgsnämndens verksamhet kan finansieras med medel från fastighetsförsäljningar i Helsingborgshem.

- På detta sätt tar vi vara på synergieffekter mellan våra organisatoriska enheter, framhåller Peter Danielsson.

Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att kommunernas ekonomiska förutsättningar kommer att bli alltmer ansträngda framöver. Det är nödvändigt att staden successivt lyckas anpassa verksamheterna till allt tuffare ekonomiska förutsättningar de närmaste åren.

- Därför är det extra viktigt att stadens nämnder har en ekonomi i balans och undviker en ”finansiell ryggsäck” från föregående år, understryker Peter Danielsson. Han noterar att vård- och omsorgsnämnden har en budgetavvikelse som behöver analyseras närmare, medan övriga nämnder redovisar ekonomiska resultat nära förväntningarna.

Stadens och koncernens bokslut och verksamhet kommer att redovisas i stadens årsredovisning för 2018. Kommunfullmäktige kommer att behandla denna vid ordinarie möte den 23 april.

För ytterligare information

Ulf Krabisch, stadens ekonomidirektör, tfn: 042 – 10 50 00

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 042-10 50 00

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.